خانه اخبار استان مرکزی رتبه دوم کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری کشور را کسب کرد