خانه اخبار فرار از بیمه کردن کارگران، خطای پرتکرار کارفرمایان