خانه اخبار حمایت از واحدهای تولیدی با استفاده از «بیمه اعتباری»