خانه اخبار خانواده های مددجویان تهرانی از خدمات بیمه حوادث بهره‌مند شدند