خانه اخبار معاون ‌صندوق بیمه اجتماعی روستاییان: ‌نقل و انتقال بیمه روستایی به سایر بیمه‌ها مقدور شد