خانه آیا با اتمام اعتبار گواهینامه، خسارت بیمه شخص ثالث پرداخت می شود؟