خانه آیا به ساعات رفت و آمد و یا توقف در ماموریت مزد یا اضافه کار تعلق می‌گیرد؟