خانه آیا بیمه بدنه،آتش سوزی درجا را نیز پوشش می دهد؟مثلا بر اثر نقص فنی؟