خانه آیا بیمه نامه آتش سوزی با بیمه نامه ریسکهای ساختمان های تکمیل شده یکی است؟