خانه آیا جواز ساخت برای صدور بیمه مسئولیت ضروری می باشد؟