خانه آیا عمل نکردن به توصیه های ایمنی کارشناس بیمه،مانع از پرداخت خسارت از طرف شرکت بیمه است؟