خانه آیا می شود بیمه آتش سوزی را از جایی به جایی دیگر منتقل نمود؟