خانه اگر سرنشینان یک وسیله نقلیه با برخورد با احشام دچار خسارت های بدنی گردند و طبق کروکی تنظیمی احشام مقصر باشند و صاحب احشام مشخص نباشد در این صورت تکلیف زیان دیدگان چطور خواهد بود؟