خانه اگر فردی دچار حادثه شود و 2 ماه استعلاجی داشته باشد حقوق و مزایایش چگونه پرداخت می شود؟