خانه اگر فردی سربازی نرفته باشد و مشمول بوده،از کارفرما شکایت کند،بابت حق و حقوق،به این فرد که مشمول می باشد سنوات و مزایا طبق شکایت تعلق می گیرد؟