خانه بیمه شخص ثالث در چه شرایطی خسارت را از مسبب حادثه پس می گیرد؟