خانه خسارات وارد شده به کالاها ناشی از دود آتش سوزی از محل بیمه آتش سوزی قابل پرداخت است ؟