خانه خسارت وارد شده بر خودرو بر اثر خط کشیدن روی بدنه،از محل بیمه نامه قابل پرداخت است؟