خانه در بحث بیمه شخص ثالث،دیه اقلیتهای مذهبی چگونه محاسبه می گردد؟