خانه در بیمه‌نامه حوادث بیمه‌گر ظرف چه مدت موظف به پرداخت خسارت می‌باشد؟