خانه در بیمه مسئولیت حرفه ایی پزشکان چه مواردی جزء استثنائات می باشد؟