خانه در صورت عدم تعیین ذینفع در بیمه حوادث،سرمایه بیمه به چه کسی پرداخت می گردد؟