خانه طریقه اطلاع رسانی اداره کار پس از تائید سختی کار و صدور نامه به بیمه به چه شکلی است؟