خانه فردی که کرونا گرفته و پزشک به مدت ۱۲ روز مرخصی استعلاجی برای وی نوشته است در این ۱۲روز آیا کارفرما می تواند در حقوق وی از حق مسکن و بن و پایان کار و عیدی کسر کند؟