خانه محاسبه پایه سنوات فردی که دوباره به کار قبلی خود بازگشته است ، به چه صورت است؟