خانه مدتی که خانم ها از استعلاجی زایمان استفاده کرده اند جزو سوابق سخت زیان آور محاسبه می شود یا فقط سابقه معمولی محاسبه می شود؟