خانه چرا با آنکه کارفرما در اداره کار اقرار کرده ولی رای برای واریز بیمه کامل صادر نشده؟