خانه چه تفاوتی بین قرارداد عمومی بیمه باربری داخلی و قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی(داخلی) که جزو بیمه های مسئولیت می باشد وجود دارد؟