خانه چه مزایا و مبالغی از حقوق و دستمزد کارگران قانون کار مشمول کسر حق بیمه تامین اجتماعی نیستند؟