خانه کارگاهی در یک شهر هست ولی بیمه را از شهر و شعبه دیگری واریز می کنند.حال پرسنل آن کارگاه برای بیمه بیکاری باید به اداره کاری که بیمه واریز می شود مراجعه کنند؟