خانه کسی در یک کارگاه دو روز مشغول کار بوده وقبل از بیمه شدن آسیب ببیند برای دریافت خسارت از کارفرما چه کاری باید انجام دهد؟