خانه آیا خسارت مربوط به کامپیوتر خودرو را بیمه بدنه پوشش می دهد؟