خانه آیا داشتن سیستم اعلام یا اطفا حریق و عمل نکردن سیستم اعلام حریق در ساختمانی که بیمه آتش سوزی دارد،در پرداخت خسارت تاثیری دارد؟