خانه از چه زمانی می شود از بیمه مسافرتی استفاده نمود؟