خانه بیمه‌شده یا بیمه‌گذار در خصوص تغییر خطر یا خطرات موضوع بیمه چه وظایفی دارند؟