خانه بیمه آتش سوزی خسارتی که به اموال نقدی مانند پول وارد شده را می پردازد؟