خانه خسارت وارده به نرم افزارها و اطلاعات موجود در کامپیوترها،در آتش سوزی قابل جبران می باشد؟