خانه در بیمه شخص ثالث در چه مواردی بیمه خسارتی پرداخت نمی‌کند؟