خانه در بیمه شخص ثالث چه نوع خسارت هایی به افرادی که در حادثه زیان دیده اند پرداخت می شود؟