خانه در صورتی که در ماموریت اداری حادثه ای رخ دهد کارگر از چه حمایتهای قانونی برخوردار است ؟